Inloggen
Winkelmandje
Dé Oktoberfest specialist van Nederland & België Meer dan 25.000 producten op voorraad Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis Niet goed, geld terug Onderdeel van Carnavalsland
Voor 15:00 uur besteld is morgen in huis
Megastore in Borne1250m2 feestplezier
25.000+ artikelen op voorraad

Algemene Voorwaarden

De voorwaarden gelden expliciet voor verkooptransacties in de webwinkel.


Inhoudsopgave:


ARTIKEL 1 Definities
ARTIKEL 2 Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 Definities
ARTIKEL 4 Het aanbod
ARTIKEL 5 De overeenkomst
ARTIKEL 6 Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
ARTIKEL 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
ARTIKEL 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
ARTIKEL 10 Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 11 De prijs
ARTIKEL 12 Nakoming en extra garantie
ARTIKEL 13 Levering en uitvoering
ARTIKEL 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
ARTIKEL 15 Betaling
ARTIKEL 16 Klachtenregeling
ARTIKEL 17 Geschillen
ARTIKEL 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 19 Zakelijke klanten
ARTIKEL 20 Wijziging van de algemene voorwaarden
Bijlage I Modelformulier voor herroeping

ARTIKEL 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Materiële en niet materiële drager: een materiële drager is een opslagmedium voor digitale producten zoals een dvd, een cd(-rom) of een usb stick. Een niet materiële drager is een digitaal product dat niet door middel van een opslagmedium is verstrekt maar door de consument is ontvangen bijvoorbeeld door downloaden of streaming;
 10. Ondernemer: Poppenkorf B.V. t.h.o.d.n. Carnavalsland
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Poppenkorf B.V. t.h.o.d.n. Carnavalsland;
Vestigingsadres: Hofstraat 3, 7622 LL Borne
Bezoekadres Megastore: Hofstraat 3, 7622 LL Borne
Bezoekadres Magazijn: Industriestraat 16, 7622 AV Borne
Telefoonnummer: 074-2669138
Tijdstip(pen) waarop telefonisch te bereiken: op werkdagen tussen 8 en 17 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 06073027
BTW-identificatienummer; NL811159267B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, geeft de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand is gesloten, aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg te vinden zijn en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer meteen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer stuurt uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager mee
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht deze vraag te beantwoorden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, op voorwaarde dat hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht deze vraag te beantwoorden.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij pakt het product slechts uit of gebruikt het in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts hanteert en inspecteert zoals hij dat in een winkel zou doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft gegeven.
 4. Consument is zich tijdens de bedenktijd er van bewust dat bepaalde artikelen ongeopend dienen te blijven om een beroep te kunnen doen op het herroepings- en/of retourrecht. Een opsomming van de betreffende artikelen die uitgesloten zijn van het herroepings- en/of retourrecht is opgenomen op onze retour pagina.

ARTIKEL 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige manier aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 7. De consument draagt geen kosten voor volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt, alle betalingen van de consument Dit geldt ook voor eventuele leveringskosten die door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. Zie hiervoor de producten genoemd op onze retour pagina. Deze pagina en onze retourvoorwaarden maakt deel uit van onze algemene voorwaarden;
 5. Artikelen die speciaal voor de klant besteld zijn;
 6. Mystery Boxes;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11 - De prijs

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Gedurende de geldigheidsduur die in het aanbod is vermeld wordt de prijs van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De prijzen in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een extra garantie die door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur is verstrekt, beperkt nooit de (wettelijke) rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden als de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen in geval de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, voert de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uit, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft meteen terug.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De gegevens van de vervoerder, waaronder de track & trace code en de vastleggingen daarin, zijn hierbij leidend.
 6. De consument ontvangt een email met daarin de track & trace code van zijn pakket. Over het algemeen geldt dat de vervoerder in Nederland levert volgens het principe vandaag verstuurd, morgen bezorgd. In bijzondere gevallen zoals bijvoorbeeld drukte rondom feestdagen, aanbiedingsacties en weersomstandigheden kan hiervan afgeweken worden. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor vertraging in het bezorgmoment.

ARTIKEL 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:            
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, moeten de bedragen die de consument verschuldigd is worden voldaan binnen 8 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze kosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 6:96 lid 5 Burgerlijk Wetboek).

ARTIKEL 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen gemaild worden naar [email protected].
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil zijn zowel de consument als de ondernemer verplicht alvorens zich te wenden tot de rechter door middel van rechtstreeks overleg al dan niet met hulp van adviseurs of gemachtigden zich in te spannen om tot een oplossing te komen. Als dat overleg geen oplossing biedt zijn partijen vrij zich tot de onafhankelijk rechter te wenden.

ARTIKEL 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn niet ten nadele van de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Bijvoorbeeld onze retourprocedure. Hiervoor wordt verwezen naar onze retour pagina.

ARTIKEL 19 - Zakelijke klanten

Met zakelijke klant wordt bedoeld de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf/vereniging, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf/vereniging of beroepsbeoefenaar.

Artikel 19.1 Algemene voorwaarden zakelijke klanten
Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de zakelijke klant, met uitzondering van:

 1. Artikel 6 tot en met artikel 10 van deze algemene voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht;
 2. De retourprocedure;


Artikel 19.2 Zakelijke klanten en factuurgegevens
Klanten kunnen op onze website kiezen om als zakelijke klant te bestellen. De klant kiest in het winkelmandje bij gegevens voor het vakje zakelijk. Vervolgens vult de klant de bedrijfsgegevens in zoals Bedrijfsnaam, BTW nummer en KVK nummer. Na het invullen van het factuuradres kan gekozen worden voor een afwijkend bezorgadres. Ook is het mogelijk om bij de bestelling een referentie (zoals een inkoopnummer) in te vullen.

Wanneer een zakelijke klant per abuis een bestelling als particulier plaatst of de gegevens onjuist of onvolledig heeft ingevuld, is het mogelijk om achteraf een aangepaste factuur te ontvangen. De klant zal de benodigde gegevens aanleveren en wij zullen een nieuwe factuur verstrekken. Hiervoor brengen wij €10 (excl. BTW) administratiekosten in rekening.

Artikel 19.3 Zakelijke klanten en BTW verlegd
Voor zakelijke, buitenlandse (EU) klanten met een geldig BTW nummer geldt de BTW verlegd regeling. BTW verleggen is automatisch ingeschakeld in onze webshop. De klant kiest in het winkelmandje bij gegevens voor het vakje zakelijk. Vervolgens vult de klant de bedrijfsgegevens in zoals Bedrijfsnaam, BTW nummer en KVK nummer. De klant kiest een land binnen de EU (niet Nederland). De BTW verlegd regeling wordt automatisch toegepast wanneer dit alles juist is ingevuld. De BTW wordt alleen verlegd wanneer de klant een valide BTW nummer invoert.

Wanneer een zakelijke, buitenlandse klant per abuis een bestelling als particulier plaatst of de gegevens onjuist of onvolledig heeft ingevuld, zal de BTW verlegd regeling niet worden toegepast. Indien de klant achteraf alsnog een factuur met BTW verlegd wenst te ontvangen, dan zal de klant de benodigde gegevens aanleveren en zullen wij een nieuwe factuur met BTW verlegd verstrekken. Hiervoor brengen wij €10 (excl. BTW) administratiekosten in rekening.

ARTIKEL 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling prevaleert.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:                                                                                                                                                                                                                                    
  1. Poppenkorf B.V. t.h.o.d.n. Carnavalsland
  2. Industriestraat 16
  3. 7622 AV Borne
  4. [email protected]
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] herroept/herroepen*
 • Besteld op/Ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


versie d.d. maart 2024

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen